Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Olie betyder mindre for dansk økonomi

Energiregnskab for Danmark 2014

Oliens betydning for dansk økonomi er blevet markant mindre siden 1980'erne. Siden 1980 er det indenlandske olieforbrug faldet med 53 pct. Anvendelse af olieprodukter til alle økonomiske aktiviteter, der bidrager til BNP, er steget 9 pct., mens BNP er steget 75 pct. i perioden. Olieprodukter er i høj grad blevet erstattet af naturgas og vedvarende energi. I perioden er husholdningers udgifter til olieprodukter, som andel af deres samlede udgifter, mere end halveret. Samtidig er oliens betydning for statens indtægter fra aktiviteter i Nordsøen mindsket. Provenuet fra indvinding af olie og gas udgør i 2014 10 mia. kr. mindre end i 2008.

Udvikling i forbruget af olieprodukter og BNP

Skift til naturgas og grøn omstilling forklarer udviklingen

Ser man bort fra dansk opererede skibes, flys og lastbilers aktiviteter i udlandet, har der været et fald på 53 pct. i forbruget af olie, fra 543 PJ (petajoule) i 1980 til 254 PJ i 2014. Det er først og fremmest omstilling af produktion af el og varme til anvendelse af andre fossile energikilder, fx naturgas og grøn omstilling til vedvarende energi, der har medført, at dansk økonomi er mindre afhængig af olie.

Udsving i oliepriser påvirker økonomien i langt mindre grad

De samlede udgifter til olieprodukter lå i 2014 på 63,7 mia. kr. for brancherne og 29,6 mia. kr. for husholdninger. De udgjorde dermed 3,6 pct. af de samlede udgifter relateret til virksomhedernes forbrug i produktion og 3,3 pct. af husholdningernes forbrug i 2014. Til sammenligning udgjorde andelen af udgifter til olieprodukter hhv. 5,4 pct. og 8,8 pct. i 1980. Siden 2014 er olieprisen faldet yderligere. Oliens mindre rolle for den økonomiske aktivitet betyder, at selv større prisændringer, hvad enten der er tale om prisstigninger eller fald, påvirker økonomien i mindre grad.

Produktion af råolie og naturgas er faldet kraftigt

Produktionen af primær energi har været kraftigt faldende siden 2005, hvor den udgjorde 1.309 PJ. Produktionen er faldet med 48 pct. og var 678 PJ i 2014. Faldet skyldes en markant mindre produktion af råolie og naturgas, der faldt med 56 pct. fra 1197 PJ i 2005 til 527 PJ i 2014.

Faldende produktion af råolie og naturgas betyder lavere indtægter til staten

Værdien af produktionen af olie og naturgas i Nordsøen udgjorde 40,7 mia. kr. i 2014. Det er 9 mia. kr. lavere end i 2013 og 28 mia. kr. lavere end i 2008 (opgjort i løbende priser), hvor værdien af produktionen toppede. Den lavere indvinding betød, at statens provenu fra beskatningen af aktiviteter i Nordsøen, der inkluderer kulbrinteskatten, selskabsskat af kulbrintevirksomhed og olierørledningsafgift, faldt med 4,7 mia. kr. fra 2013 til 2014. Det samme skatteprovenu er 9,8 mia. kr. lavere i 2014 sammenlignet med 2008. (se Miljøøkonomisk regnskab 2014, miljørelaterede skatter Nyt fra Danmarks Statistik nr. 454).

Danmarks produktion af primær energi

 

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2013*

2014*

 

PJ

Produktion i alt

37

208

422

659

1165

1309

976

700

678

Råolie

12

121

256

392

765

796

525

374

350

Naturgas

3

51

120

203

320

400

312

183

177

Vedvarende energi mv.

23

35

46

65

80

113

139

143

151

* Foreløbige tal.

Produktion af vedvarende energi er fortsat stigende

I modsætning til produktion af råolie og naturgas, har produktionen af vedvarende energi været stigende i hele perioden. Produktionen er mere end seksdoblet siden 1980 og udgjorde i 2014 151 PJ. Uden produktionen af vedvarende energi ville Danmark have været nettoimportør af energi siden 2011.

Ændret energisammensætning

Ser man bort fra dansk opererede skibes, flys og lastbilers tankning af olie i udlandet, var 65 pct. af bruttoenergiforbruget i 1980 olieprodukter, mens vedvarende energi og naturgas udgjorde hhv. 3 og 1 pct. I 2014 er forbruget af vedvarende energi steget til 30 pct. af bruttoenergiforbruget, mens olieprodukterne kun udgjorde 36 pct. og naturgas 18 pct.

Bruttoenergiforbrug fordelt på energityper

Grønt nationalregnskab

Energiregnskabet er en del af det grønne nationalregnskab, der udbygges med nye statistikker de kommende år. Læs mere på www.dst.dk/groentnr.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. februar 2016 - Nr. 66

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. juni 2016

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken udarbejdes på grundlag af flere forskellige kilder. De vigtigste er udenrigshandelsstatistikken, varestatistikken samt tællingen af industriens energiforbrug. Herudover indgår tal fra Energistyrelsen. Fordelingen på brancher er baseret på Energiregnskab for Danmark forrige år, hvor energiforbruget relevante steder er fremskrevet med indikatorer. For eksempel er energiforbruget relateret til opvarmning graddagekorrigeret. Regnskabet viser produktion og forbrug af 46 energivarer fordelt på 21 brancher.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation