Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Bruttoledigheden stiger lidt

Arbejdsløsheden (md.) november 2016

I november steg bruttoledigheden med 1.100 fuldtidspersoner fra 112.100 til 113.200. Bruttoledighedsprocenten lå uændret på 4,2 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Det bør bemærkes, at den stigende bruttoledighed hænger nøje sammen med, at flere og flere personer på integrationsydelse bliver visiteret som jobparate. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Markant stigning i antallet af ledige integrationsydelsesmodtagere

Siden juni i år har der været en væsentlig stigning i antallet af personer på integrationsydelse, der visiteres som jobparate og som dermed indgår i bruttoledigheden, med mindre de er midlertidigt fritaget for deres rådighedsforpligtelse. Fra juni til oktober steg antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse således med ca. 3.000, mens den tilsvarende stigning fra oktober til november alene lå på yderligere ca. 2.000 personer.

Flere aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra oktober til november steg nettoledigheden med 200 fuldtidspersoner til 91.700, mens antallet af aktiverede ledige steg med 900 fuldtidspersoner til 21.500.

AKU-ledigheden ligger på 197.000

I november var der 197.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 6,5 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Udviklingen i bruttoledigheden og AKU-ledigheden

Overordnet set har bruttoledigheden udvist en jævnt nedadgående tendens fra sommeren 2012 til sommeren 2016. Fra juni til november i år er bruttoledigheden derimod steget svagt. AKU-ledigheden har historisk set været mere svingende, og i modsætning til bruttoledigheden har den haft en opadgående tendens i hovedparten af 2016. Ifølge AKU-ledigheden for tredje kvartal, se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 486, fremgår det, at antallet af AKU-ledige, der samtidig er bruttoledige, har udviklet sig i takt med bruttoledigheden i løbet af 2016. Stigningen i den samlede AKU-ledighed udgøres således af studerende og øvrige AKU-ledige - dvs. ledige, der ikke modtager offentlige ydelser i form af dagpenge og kontanthjælpslignende ydelser i forbindelse med deres ledighed. Denne opgørelse er ikke mulig at foretage på baggrund af månedstallene i AKU.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2016

2016

2015

2016

2015

2016

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

112,6

111,6

112,1

113,2

4,2

4,2

4,2

4,2

115,3

111,0

4,3

4,2

Nettoledige

92,4

91,5

91,5

91,7

3,5

3,4

3,4

3,4

92,1

87,0

3,5

3,3

Dagpengemodtagere

70,5

69,7

69,7

69,9

67,9

66,1

Kontanthjælpsmodtagere

21,9

21,8

21,8

21,8

24,2

20,9

Aktiverede

20,2

20,1

20,6

21,5

23,2

24,0

Dagpengemodtagere

10,8

10,9

11,1

11,1

12,8

12,6

Kontanthjælpsmodtagere

9,5

9,1

9,5

10,4

10,4

11,4

Mænd

55,3

54,6

55,0

55,6

4,0

4,0

4,0

4,0

55,7

53,7

4,0

3,9

Kvinder

57,3

56,9

57,1

57,5

4,4

4,4

4,4

4,5

59,7

57,3

4,6

4,4

16-24 år

10,0

9,9

9,9

10,1

2,7

2,7

2,7

2,7

10,1

9,7

2,7

2,6

25-29 år

19,5

19,9

20,4

20,9

7,7

7,9

8,1

8,3

17,4

19,9

6,9

7,9

30-39 år

29,7

29,5

29,6

30,0

5,3

5,2

5,2

5,3

30,2

29,5

5,3

5,2

40-49 år

24,0

23,3

23,3

23,3

3,5

3,4

3,4

3,4

26,1

23,0

3,8

3,4

50-59 år

22,9

22,5

22,4

22,3

3,7

3,7

3,6

3,6

25,0

22,4

4,1

3,6

60-64 år

6,5

6,5

6,5

6,5

3,6

3,6

3,7

3,6

6,7

6,5

3,7

3,7

Byen København

20,6

20,2

20,2

20,1

5,2

5,1

5,1

5,1

20,0

19,6

5,1

5,0

Københavns omegn

11,2

11,0

11,0

10,9

4,4

4,3

4,3

4,3

11,7

10,9

4,6

4,3

Nordsjælland

6,7

6,7

6,8

7,0

3,2

3,2

3,2

3,3

7,0

7,0

3,3

3,3

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,7

4,2

3,9

4,1

4,2

1,0

0,8

5,9

4,7

Østsjælland

4,2

4,1

4,1

4,1

3,6

3,6

3,5

3,6

4,2

4,1

3,6

3,5

Vest- og Sydsjælland

11,2

11,2

11,4

11,8

4,4

4,4

4,5

4,6

11,8

11,5

4,6

4,5

Fyn

11,2

11,2

11,3

11,4

5,2

5,2

5,2

5,2

11,1

11,2

5,1

5,1

Sydjylland

12,2

11,9

11,8

12,1

3,7

3,6

3,6

3,7

13,0

11,9

3,9

3,6

Østjylland

16,1

16,0

15,9

16,0

3,9

3,9

3,9

3,9

15,9

15,5

3,9

3,8

Vestjylland

6,3

6,2

6,4

6,6

3,2

3,1

3,2

3,3

6,7

6,4

3,4

3,2

Nordjylland

12,3

12,3

12,4

12,4

4,6

4,6

4,6

4,6

12,8

12,1

4,8

4,5

AKU-ledige

192,0

197,0

6,3

6,5

171,0

190,0

5,8

6,3

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 gør det samme sig gældende for personer på kontantydelse. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår ligeledes som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne sidste kategori af bruttoledige har været kraftigt stigende i andet halvår af 2016.

Tabellen indeholder kun et samlet tal for AKU-ledige, fordi problemer med dataindsamlingen til AKU medfører stor usikkerhed på mere detaljeret niveau, se evt. notatet 'Databrud i AKU fra 2016' på www.dst.dk/ext/arbe/akudatabrud.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for november 2015 som de endelige faktiske tal og for november 2016 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2014. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Lidt flere bruttoledige mænd og kvinder

Fra oktober til november steg bruttoledigheden for mænd med 600 fuldtidspersoner og for kvinder med 400. Dette medfører en uændret ledighedsprocent for mændene samt en stigning på 0,1 procentpoint for kvinderne.

Stigende ledighed for de 25-29-årige

Fra oktober til november steg bruttoledighedsprocenten med 0,2 procentpoint for de 25-29-årige og med 0,1 procentpoint for de 30-39-årige. Modsat oplevede de 60-64-årige et ledighedsfald på 0,1 procentpoint. De øvrige aldersgrupper havde uændrede ledighedsprocenter fra oktober til november. Med 2,7 pct. er det fortsat de 16-24-årige, der har den laveste ledighedsprocent, mens de 25-29-årige stadig har den højeste ledighedsprocent - nu med 8,3 pct.

Stigende ledighed i halvdelen af landsdelene

Fra oktober til november steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Nordsjælland, Bornholm, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Sydjylland og Vest-jylland. I de øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret fra oktober til november. Herefter havde Nordsjælland og Vestjylland landets laveste ledighedsprocent med 3,3 pct. I den anden ende af skalaen finder man Fyn med 5,2 pct.

Ledighedsbegreberne

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. januar 2017 - Nr. 5

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. januar 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information