Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ledigheden steg lidt i maj

Arbejdsløsheden (md.) maj 2017

I maj steg bruttoledigheden med 1.200 fuldtidspersoner fra 115.200 til 116.400, mens ledighedsprocenten lå uændret på 4,3 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Det bør bemærkes, at denne måneds ledighedsstigning ikke længere blot kan tilskrives en tilsvarende stigning i antallet af integrations-ydelsesmodtagere, der vurderes jobparate og dermed i reglen ledige. Ledighedstal omtalt i teksten er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Næsten uændret antal ledige integrationsydelsesmodtagere i løbet af maj

Siden juni 2016 har der været en væsentlig stigning i antallet af personer på integrationsydelse, der visiteres som jobparate og dermed indgår i bruttoledigheden, medmindre de er midlertidigt fritaget for deres rådighedsforpligtelse. I november, december og januar steg det faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) antal af bruttoledige på integrationsydelse således med ca. 2.000 fuldtidspersoner pr. måned. De må-nedlige stigninger er siden da blevet mindre og mindre. I februar lå stigningen så-ledes på ca. 1.000 faldende til ca. 500 i marts og april og yderligere til ca. 50 i maj.

AKU-ledigheden ligger på 170.000

I maj var der 170.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,7 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Forskellen på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse, og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

Udviklingen i bruttoledigheden og AKU-ledigheden

Overordnet set udviste bruttoledigheden en jævnt nedadgående tendens fra sommeren 2012 til sommeren 2016. Herefter blev nedgangen i bruttoledigheden ændret til mindre stigninger, som særligt i vintermånederne hang nøje sammen med de førnævnte stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, der visiteres som jobparate. Fra april til maj 2017 er bruttoledigheden atter steget, og denne gang kan det ikke tilskrives en tilsvarende stigning i antallet af ledige integrationsydelsesmodtagere.

I den senere tid har AKU-ledigheden været meget mere svingende end bruttoledigheden. Fra januar til september 2016 steg AKU-ledigheden med 20.000 personer, hvorefter den er faldet med 27.000 fra september 2016 til maj 2017. Det skal samtidig bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed på opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2017

2016

2017

2016

2017

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

115,0

115,6

115,2

116,4

4,3

4,3

4,3

4,3

108,4

113,1

4,0

4,2

Nettoledige

90,1

90,6

90,0

91,9

3,3

3,4

3,3

3,4

85,8

86,5

3,2

3,2

Dagpengemodtagere

68,1

68,8

68,3

70,2

62,8

64,6

Kontanthjælpsmodtagere

22,0

21,8

21,7

21,6

23,0

21,9

Aktiverede

24,9

25,0

25,2

24,6

22,6

26,6

Dagpengemodtagere

10,8

10,8

10,6

10,2

12,7

11,1

Kontanthjælpsmodtagere

14,1

14,2

14,6

14,4

9,8

15,5

Mænd

57,1

57,4

57,2

57,7

4,1

4,1

4,1

4,1

52,7

56,2

3,8

4,0

Kvinder

57,9

58,2

58,0

58,8

4,5

4,5

4,5

4,5

55,7

56,9

4,3

4,4

16-24 år

10,8

10,8

10,8

10,7

2,8

2,9

2,8

2,8

9,5

10,4

2,5

2,7

25-29 år

21,3

21,5

21,5

21,5

8,1

8,2

8,2

8,2

17,6

20,2

6,7

7,7

30-39 år

30,9

31,0

31,1

31,4

5,5

5,6

5,6

5,6

28,7

31,0

5,1

5,6

40-49 år

23,2

23,3

23,0

23,2

3,4

3,4

3,4

3,4

23,7

22,8

3,5

3,3

50-59 år

22,2

22,3

22,0

22,4

3,5

3,6

3,5

3,6

22,5

21,8

3,6

3,5

60-64 år

6,6

6,8

6,7

7,2

3,5

3,6

3,6

3,8

6,4

7,0

3,4

3,7

Byen København

20,2

20,2

20,0

20,2

5,0

5,0

5,0

5,0

19,4

19,5

4,8

4,8

Københavns omegn

11,0

11,0

10,9

11,0

4,3

4,3

4,3

4,3

11,1

10,9

4,4

4,3

Nordsjælland

7,4

7,4

7,4

7,5

3,5

3,5

3,5

3,5

6,4

7,4

3,0

3,5

Bornholm

0,8

0,8

0,8

0,8

5,0

4,7

4,6

4,6

0,6

0,6

3,9

3,9

Østsjælland

4,1

4,1

4,1

4,2

3,5

3,5

3,5

3,6

4,1

4,2

3,5

3,5

Vest- og Sydsjælland

11,8

11,9

11,9

12,1

4,6

4,6

4,6

4,7

11,1

12,0

4,3

4,6

Fyn

11,4

11,5

11,4

11,4

5,2

5,3

5,2

5,2

10,7

11,0

4,9

5,0

Sydjylland

12,5

12,5

12,5

12,6

3,8

3,8

3,8

3,8

11,8

12,1

3,6

3,7

Østjylland

16,4

16,4

16,3

16,5

4,0

4,0

3,9

4,0

15,3

16,0

3,7

3,9

Vestjylland

6,7

6,7

6,8

6,8

3,3

3,4

3,4

3,4

6,1

6,6

3,0

3,3

Nordjylland

12,7

12,9

13,1

13,5

4,7

4,8

4,9

5,0

11,6

12,8

4,3

4,8

AKU-ledige

181,0

170,0

6,1

5,7

182,0

164,0

6,0

5,5

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 gør det samme sig gældende for personer på kontantydelse. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår ligeledes som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne sidste kategori af bruttoledige har været kraftigt stigende fra juni 2016 til april 2017.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for maj 2016 som de endelige faktiske tal og for maj 2017 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Flere nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra april til maj steg nettoledigheden med 1.900 personer til 91.900, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 600 personer til 24.600.

Lille bruttoledighedsstigning for begge køn

Fra april til maj steg bruttoledigheden for mændene med 500 og for kvinderne med 800. Dette medførte uændrede ledighedsprocenter for begge køn, svarende til 4,1 pct. for mændene og 4,5 pct. for kvinderne.

Højere ledighedsprocenter for de ældre

Fra april til maj steg bruttoledighedsprocenterne med 0,2 procentpoint for de 60-64-årige samt med 0,1 procentpoint for de 50-59-årige. For samtlige øvrige alders-grupper var ledighedsprocenten uændret fra april til maj. I maj er det fortsat de 16-24-årige, der har den laveste ledighedsprocent med 2,8 pct., mens de 25-29-årige fortsat har den højeste ledighedsprocent med 8,2 pct.

Ledigheden stiger i Øst-, Vest- og Sydsjælland samt i Øst- og Nordjylland

Fra april til maj steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Østjylland og Nordjylland. I samtlige øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret fra april til maj. Herefter havde Vestjylland fortsat landets laveste ledighedsprocent med 3,4 pct., mens man i den anden ende af skalaen fortsat finder Fyn med 5,2 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juli 2017 - Nr. 287

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. august 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information