Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Økonomisk model ADAM

Nationalregnskabet 2016, offentlig produktivitet

Med revisionen af nationalregnskabet offentliggjort november 2016, er produktiviteten i den offentlige sektor forøget. Det er dog ikke ligegyldigt hvordan man opgør produktiviteten, jf. nedenstående figur, som viser produktivitetsudviklingen opgjort på to forskellige måder.

Den implicitte produktivitet er BVT opgjort med outputmetoden deflateret med BVT opgjort med inputmetoden. Dette mål for produktiviteten viser en stagnerende udvikling i perioden 2011-2015. Timeproduktiviteten udtrykker BVT i faste priser deflateret med det samlede antal timer, som de offentligt ansatte præsterer, og viser en stigende produktivitet. Læs mere i noten om revision af nationalregnskabet 2016, offentlig produktivitet.


Revision af nationalregnskabet, november 2016

Samlet set har revisionen betydet, at eksporten er revideret op i forhold til det foregående nationalregnskab, jf. nedenstående figur.

Eksporten er opjusteret med knap 60 mia. kr. i 2010-priser, kædede værdier. Nettoeksporten i det reviderede nationalregnskab udgør 7,5 pct. af BNP mod 6,5 pct. af BNP i det foregående nationalregnskab. Læs mere i papiret Hovedrevision af nationalregnskabet 2016, betalingsbalancen (pdf).


ADAMs databank november 2016

I ADAMs databank fra november 2016 er Gekkobankerne hit1116 og hist1116, samt AREMOS banken Simbk, nu stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank. Databanken passer til modelversionen Okt16. De primære kilder til banken er nationalregnskabet, sektorregnskaber inkluderende første kvartalbaserede tal for 2015. Derudover anvendes tal for offentlige finanser, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Tal for eksportmarkedsvæksten kommer fra OECDs International Trade by Commodity Statistics og Economic Outlook. Læs mere under nyt om databanker.

Abonner på ADAMs databank.


Modelversion Oktober 2016 (beta)

I forbindelse med revisionen af nationalregnskabet har det været nødvendigt at opstille en ny modelversion. Figenblad - Logo for ADAM - foto af flickr-user: 3w4v

Modellens hovedsigte er at indarbejde det historisk reviderede nationalregnskab fra november 2016. Modellens stokastiske relationer fået justeret konstantleddet så niveauerne stemmer overens med de reviderede tal fra nationalregnskabet.

Flere stokastiske relationer er blevet reestimeret på gammelt nationalregnskab. Læs mere under nyt om modelversioner.


Revision af nationalregnskabet 2016, Betaversion

Det reviderede nationalregnskabs tal for perioden 1966-2012 er d. 31. oktober udsendt i en såkaldt betaversion. Tallene er klausulerede frem til d. 15. november. Vi kan ikke kommentere på revisioner i tallene i forhold til den gældende version af nationalregnskabet, idet vi forbereder frigivelse af databanken med tal frem til 2015.

Der kan forekomme forskelle mellem indholdet af databanken der nu er udsendt og den endelige offentliggørelse d. 15. november 2016.

Læs mere om betaversionen og nyt i statistikbanken


Flere i uddannelse

I analysen ses på den markante stigning i antallet af uddannelsessøgende i de seneste år. Den demografiske udvikling og den lave økonomiske vækst siden finanskrisen er en del af forklaringen. Analysen konkluderer at demografi og konjunktur tilsammen kan forklare 3/4 af den samlede stigning. Se mere i papiret


Revision af databanken november 2016

for 2002 og senere år. Disse indarbejdes i næste offentliggørelse af nationalregnskabstal, planlagt til at udkomme mandag d.15. november 2016. revisioner fra betalingsbalance og udenrigshandelen I efteråret kommer der Dette udløser et behov for en ny modelversion af ADAM, da endelige historiske tal bliver reviderede.


ADAMs databank juni 2016

I ADAMs databank fra juni 2016 er Gekkobankerne hit0616 og hist0616, samt AREMOS banken Simbk, nu stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank. Databanken passer til modelversionen Okt15. De primære kilder til banken er nationalregnskabet, sektorregnskaber inkluderende første kvartalbaserede tal for 2015. Derudover anvendes tal for offentlige finanser, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Tal for eksportmarkedsvæksten kommer fra OECDs International Trade by Commodity Statistics og Economic Outlook. Abonner på ADAMs databank.


Adam - en model af dansk økonomi

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi. Bogen giver en grundig beskrivelse af ADAM's opbygning og indhold.

Modellen repræsenterer den traditionelle syntese mellem keynesiansk og neo-klassisk teori. På langt sigt fungerer ADAM som en vækstmodel. ADAM er empirisk funderet, idet størstedelen af modellens adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret ud fra data fra nationalregnskabet. Læs mere og download publikationen ADAM - en model af dansk økonomi.


Gekko 2.0

Til simulation med ADAM bruges nu Gekko version 2.0. Gekko er resultatet af en større udviklingsindsats, og der er tilføjet betydelig ny funktionalitet. Samtidig er den grundlæggende struktur gennemgået og kommandosyntaksen har flere markante ændringer. Hjælpefilen til Gekko indeholder en oversigt over ændringer. Modelgruppens brugervejledning kan ligeledes være nyttig i forbindelse med overgangen til Gekko. Gekkos hjemmeside. 

Abonner på ADAM

Vi tilbyder flere forskellige typer abonnementer på ADAM og ADAMs databank.

Økonomisk model ADAM

Abonner på ADAM

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

ADAM