Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Laveste prisstigning på enfamiliehuse siden 2013

Ejendomssalg (md.) september 2018

På landsplan steg priserne på enfamiliehuse med 1,1 pct. i september i forhold til samme måned sidste år, mens priserne på ejerlejligheder steg med 4,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Det er den laveste prisstigning på enfamiliehuse siden januar 2013, når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned forrige år. Det skal bemærkes, at denne offentliggørelse er behæftet med større usikkerhed end normalt. Det skyldes, at en mindre andel af tinglyste handler end normalt indgår pga. uregelmæssige dataleverancer. Det vurderes, at ca. 70 pct. af samtlige handler for september indgår i beregningen, normalt indgår ca. 75 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder. Hele landet

Priserne på huse og lejligheder faldt den seneste måned

På landsplan faldt priserne på enfamiliehuse fra august til september 2018 med 1,4 pct. og ejerlejligheder med 0,4 pct.. Set over en længere årrække er ejerlejlighederne steget mere i pris end enfamiliehusene. Siden 2006 er priserne på enfamiliehuse steget med 7,4 pct. og ejerlejligheder med 26,3 pct.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, månedlig. Hele landet

 

Enfamiliehuse

 

Ejerlejligheder

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

 

 

 

 

 

2018*

 

 

 

 

 

Januar

106,1

2,5

 

123,8

2,7

Februar

107,3

1,1

 

125,8

1,6

Marts

107,5

0,2

 

127,7

1,5

April

109,1

1,5

 

127,2

-0,4

Maj

109,0

-0,1

 

127,9

0,6

Juni

108,8

-0,2

 

127,8

-0,1

Juli

108,3

-0,5

 

126,8

-0,8

August

108,9

0,6

 

126,8

0,0

September

107,4

-1,4

 

126,3

-0,4

*Foreløbige tal.

Færre handlede boliger

På landsplan blev der i september 2018 handlet 3.936 enfamiliehuse mod 4.340 i samme måned året før, hvilket er et fald på 9,3 pct. I den samme periode faldt antallet af handler med ejerlejligheder på landsplan med 21,7 pct., fra 1.764 til 1.381. Antallet af handler med enfamiliehuse og ejerlejligheder har de seneste måneder været lavere end de tilsvarende måneder året før. Tallene for de seneste måneder er et estimeret antal handler, hvor forrige års forsinkelsesmønster er anvendt. Dette skyldes, at alle handler for disse perioder endnu ikke er blevet tinglyst.

Antal handler i almindelig fri handel. Hele landet

Lidt færre handler med ejerlejligheder i forhold til 2017

For 2018 er det gennemsnitlige månedlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 4.139, mens det tilsvarende tal for ejerlejligheder er 1.563. Det laveste antal handler siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992 var i 2011, hvor der blev handlet 2.683 enfamiliehuse og 989 ejerlejligheder. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det månedlige gennemsnit var 4.991 for enfamiliehuse og 2.109 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel. Hele landet

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede månedlige prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er foretaget på baggrund af de handler, der er tinglyst. De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Erfaringsmæssigt medtages ca. 75 pct. af alle månedens handler ved første offentliggørelse. Tallene betragtes som endelige otte måneder efter første offentliggørelse.

I tabellen nedenfor vises bias og afvigelse for de månedlige procentvise prisændringer, der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Tallene er beregnet for de seneste 12 måneder med endelige tal.

Bias og afvigelse. Februar 2017 - januar 2018

 

Bias

Afvigelse

 

procentpoint

Enfamiliehuse

0,0

0,4

Ejerlejligheder

0,0

0,7

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser i procentpoint.

Afvigelse fortæller noget om, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den endelige version. Desto større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentliggørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser (absolutte værdier) i procentpoint.

Skift af vurdering

SKAT foretager årligt en ny ejendomsvurdering, hvor der tages hensyn til omvurdering af eksisterende bygninger samt ændringer i bygningsbestanden i form af fx nybyggede boliger. Fra og med denne offentliggørelse er tallene baseret på 2017-vurderingen. Dette betyder, at tal for perioden januar-august 2018 er revideret til den nye ejendomsvurdering.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. december 2018 - Nr. 460

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. januar 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem SKAT's ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel. Beregningsprincipperne er identiske i den månedlige, kvartalsvise og årlige ejendomssalgsstatistik. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Der udføres ikke sæsonkorrektion af priserne, da det ikke har været muligt at påvise et stabilt sæsonmønster i prisudviklingen på enfamiliehuse og ejerlejligheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information